Õy[Wɖ߂
n z
R ڂQDS PDU YH ڂPW
ڂQDP PDT IH ڂRQ
_ ڂPDW PDT
s O /
gL OgL gs Ogs
R[X g R[X g R[X g R[X g
RłPQOO 1g PPDP PXDO QWDW R_PWOO Pg TDS PODT PWDO _PUOO Pg SDR WDU PTDP łPWOO Pg VDQ PQDV PXDX
2g XDU PVDT QUDT Qg TDT PPDQ PXDS Qg SDX PODS PTDW Qg WDP PTDS QPDW
Vg WDQ PPDR QODT Vg WDQ PVDQ QRDQ Vg UDT PSDW QQDT Vg UDO PRDW QPDS
Wg VDP PTDQ QQDQ Wg WDV PWDX QTDW Wg VDX PSDU QPDW Wg SDT PODO PTDT
RłPUOO Pg WDW PWDS QUDR _łPWOO Pg UDT PSDQ PWDX łPQOO Pg SDQ XDP PTDT łQOOO Pg PODV PWDR RPDR
Qg PODO PUDV QTDT Qg UDV PODP PUDR Qg TDR PODW PUDW Qg VDX PUDT QODX
Vg RDX PODR PWBO Ug PSDT QQDT QUDS Vg WDU PSDT PXDR Vg QDS VDR PTDT
Wg SDU XDV PTDU Wg PODO PWDP QTDX Wg VDX PSDU QPDW Wg UDO PQDS QPDP
RłPWOO Pg XDX QPDS QWDQ __PSOO Pg UDU PPDU PWDO _PROO Pg XDQ PTDT QQDS
Qg PPDR PWDR QWDX Qg TDT PPDW PXDV Qg TDW PSDV QQDU
Vg SDW PODQ PUDU Vg UDX PSDP QPDR Vg SDX PODV PUDP
Wg UDU PQDW PWDS Wg WDR PTDV QTDO Wg UDW PQDU PVDT
RłQOOO Pg PODU PWDQ QWDQ qłPWOO Pg UDS PPDV PVDU
Rg WDP PUDW QSDX Qg TDT PRDX PXDS
Vg TDU PPDQ PVDT Vg XDO PTDT QRDU
Wg WDQ PRDT PXDQ Wg XDQ PVDU QTDP
słPWOO Pg XDW PVDQ QTDW
Qg XDQ PUDP QSDP
Vg TDU PPDQ PVDT
Wg PODO PWDW QTDW
łPWOO Pg XDP PXDX QVDR
Qg PODS PUDX QSDU
Vg TDP WDR PRDW
Wg TDU PODQ PUDR
_PVOO Pg WDR PVDT QSDX
Qg UDV PSDT QRDP
Vg VDR PTDT PXDO
Wg VDT PSDU QODS
V_PWOO Pg XDW PUDR QRDX
Qg XDW PXDX QRDP
Vg VDS PSDW QRDT
Wg TDP PODW PUDR
q_PVOO Pg VDO PSDU QPDP
Qg WDQ PVDP QTDO
Vg TDQ PPDT PVDS
Wg UDW PRDO PXDR
Dy_POOO Pg VDW PVDT RQDO
Qg PQDU QRDR RTDO
Vg WDX PWDQ QSDO
Wg TDV PTDP QQDS